Откриват нови професии в полза на устойчивото развитие

жена с лаптоп и листо

България е сред първите страни в Европа, която отчита появата на професии свързани с устойчиво управление

България става една от първите страни в Европа, която признава и включва в своя Национален класификатор на професиите и длъжностите четири нови професии, свързани с устойчивостта. Това е резултат от дългогодишната работа на Асоциацията на специалистите по устойчивост. В тази връзка е провела изследвания и анализи на нуждите и тенденциите на пазара в тази област. Тази година АСУ представи Пътната карта за утвърждаване на професията на специалистите по устойчивост. Тя бе одобрена от Постоянната междуведомствена комисия за НКПД, пише ESG News.

Устойчивостта е нова и тенденциозна концепция, обхващаща екологичните, социалните и управленските аспекти на дейността на предприятията и обществото. Има огромно значение при формирането на начина на живот и при развитието на производствения сектор. Необходимо е да се регулира от някого като отделен сектор в бизнеса.

Нови професии, които се въвеждат в НКПД

Координатор– той е член на екипа по устойчивост, който подпомага изпълнението на проекти и инициативи, свързани с устойчивостта в предприятието. Той също така комуникира с вътрешни и външни заинтересовани страни и следи за съответствие със законодателството и стандартите за устойчивост. За да стане координатор по устойчивост, човек трябва да има завършена търговска гимназия или подобна образователна степен.

Специалист по устойчивост– неговата отговорност е да прилага най-актуалните политики за устойчивост в предприятието и за решаването на конкретни проблеми в съответствие със своята област на компетентност. Той може да работи в различни сектори, като например устойчиво горско стопанство, екологичен транспорт, зелена енергетика и т.н. За да стане специалист по устойчивост, служителят трябва да има широки познания. Трябва да притежава бакалавърска степен в сферата на устойчивостта или сродна област.

Мениджър – логично е той да е лидерът на екипа по устойчивост, който разработва и управлява стратегиите за устойчивост на предприятието. Той координира работата на специалистите, осигурявайки цялостната посока и визия за устойчивостта в организацията. Той също така анализира и оценява ефектите от дейностите, свързани с устойчивостта, и докладва за тях на ръководството и други заинтересовани страни. За да стане мениджър по устойчивост, човек трябва да има магистърска степен в сферата на устойчивостта или сродна област.

Одитор– той е независим експерт, който проверява и удостоверява публикуваната информация относно устойчивостта в годишните и консолидирани финансови отчети на предприятията. Тази роля е задължителна и е от съществено значение за прозрачността и отчетността на дейностите, свързани с устойчивостта.

Тези нови професии отразяват възходящата сложност и значимост на устойчивостта в бизнес средата. От координатора до опитния одитор – всяка позиция е важна за изграждането на устойчиво бъдеще на нашите предприятия и обществото като цяло.

Професията на специалиста по устойчивост не е просто „работа“. Това е призвание, което изисква страст, посветеност и иновативно мислене. И най-важното, това е професия с бъдеще – бъдеще, което можем да формираме заедно.

Нагласите на потребителите в полза на устойчивия бизнес

Доклад, представен от Environmental Leader, отчита съществено разминаване в ценностите на поколения Y (т.нар. милениали) и Z, спрямо по-възрастните поколения – X и бейбибумърите : поколението Z е най-склонно да плаща повече за устойчиви продукти (73%) в сравнение с Милениалите (68%), а X (55%) и Baby Boomers (42%) – значително по-малко. Което подсказва кои демографски групи могат да бъдат възприемани като съмишленици към каузата на устойчивостта, и към кои е необходимо да се насочат значителни усилия, за да бъдат ангажирани и насърчени да променят своите потребителски нагласи.

Обществото показва с всяко свое действие, че устойчивостта е неизбежна като похват за управление на всеки един аспект от живота ни.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required