Български проекти получават финансиране по програмата LIFE за околна среда и климат

финансиране

Европейската комисия одобри финансиране за 171 нови проекти, сред които пет от България, по програмата LIFE за околна среда и климат на обща стойност над 396 милиона евро. 

Подкрепа от ЕС получават проекти от почти всички държави членки в следните направления: природа и биоразнообразие, кръгова икономика и качество на живот, смекчаване на последиците от климатичните промени и преход към чиста енергия.

Българските проекти

Възстановяване на брадатия лешояд и укрепване на успешно възстановената популация на черния лешояд в България (Bearded Vulture LIFE): Проектът ще надгради резултатите от предишни проекти по LIFE в България с цел възстановяване на ареала на брадати и черни лешояди на Балканите чрез стратегическо повторно въвеждане на автохтонни популации, което ще помогне за възстановяване на генетичния поток между Западна Европа, Африка и Азия.

Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика (LIFE HA2WASTE): Проектът предвижда въвеждане на новаторски подход за управление на отпадъците в отговор на амбициозните цели, поставени от политиките за кръгова икономика и управление на отпадъците на ЕС и България. Консорциумът ще работи по управление на битовите отпадъци, при които има депониране. Проектът има за цел да покаже как традиционното изхвърляне на отпадъци в България може да бъде заменено с нови схеми за събиране и рециклиране на отпадъци от врата до врата. Ще се предоставя пряка подкрепа на общини, заинтересовани страни и граждани, които ще бъдат запознати с устойчивото потребление, превенцията и разделното събиране на отпадъците. Ще се насърчават устойчивото потребление и разделното събиране на отпадъци с участието на местните власти, бизнеса и гражданите.

Финансови схеми за предоставяне на иновации в енергийното обновяване (INSPIRenov): Екипът на проекта създава инструменти в подкрепа на финансовите механизми за обновяване на жилищни сгради и Националния фонд за декарбонизация. Тези стратегии за обновяване за постигане на енергийна ефективност, съчетани с подходящи финансови продукти, напълно отговарят на ангажиментите по линия на ЕС.

Непрекъснати услуги за ефективно обновяване на жилищата за постигане на енергийна ефективност (SHEERenovPlus): Екипът на проекта предлага практическа реализация на предварително разработения модел за цялостно обновяване на дома и цели да даде тласък на мащабното енергийно обновяване в жилищния сектор. Освен София, още пет големи града ще бъдат включени в проекта, получил институционална подкрепа от министерства, държавни агенции, общини и професионални сдружения.

Център за услуги за сътрудничество между заинтересованите страни и платформа за ускорено обновяване на домове в област Пловдив (MultiHome): Проектът цели да ускори жилищното обновяване в Пловдивска област чрез създаване на център за услуги и специализирана платформа, като е  включено сътрудничество с местни власти, собственици на жилища, доставчици на ремонтни услуги и финансови органи. Предвидени са също обмяна на знания и популяризиране на модерни решения за обновяване. Проектът ще постигне значителни икономии на енергия, намаляване на въглеродните емисии и инвестиции. 

За програмата на ЕС

Програмата LIFE функционира от 31 години и досега е съфинансирала над 6 000 проекти, които допринасят за постигането на целите на Европейския зелен пакт. Европейската комисия увеличи финансирането за програмата с почти 60% за периода 2021-2027 г., с което то достигна 5.43 милиарда евро. Безвъзмездните средства, финансирани по LIFE, се управляват от Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA).Последвайте ни в социалните мрежи👇