БТПП с обучение по ЗБУТ

Презентация

БТПП проведе обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд“ за експертите на Палатата в регионалните търговско-промишлени палати/камари (РТПП/К).

Лекторът – н.с. I-ва ст. инж. Митко Мирчев, представи пред участниците следните теми: Цели за устойчиво развитие на ООН; Индустрия 4.0; Индустрия 5.0; ISO стандарти за здраве и безопасност;  Информация за устойчивостта.

По първата тема лекторът запозна участниците с целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН), които включват важни аспекти на безопасността и здравето при работа, осигуряват благополучие и защита на работещите като се насърчава справедливостта, равенството и устойчивия растеж.

В рамките на 17-те Цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, поставени за периода до 2030 г., 5 са свързани специфично с безопасността и здравето на работещите: Достъп до здраве и благополучие; Достоен труд и икономически растеж; Иновации и инфраструктура; Отговорна консумация и производство; Мир, справедливост и силни институции.

По темата Индустрия 4.0 –  влияние върху здравето и безопасността при работа, лекторът изложи подробно някои от най-важните аспекти: Цифрова интеграция включваща свързването на различни системи и процеси в рамките на една организация или между различни организации; Интернет на нещата (IoT) – възможността за свързване на различни устройства и сензори в работната среда; Изкуствен интелект и автоматизирани решения; Облачни услуги; Киберсигурност. Планирано е Индустрия 4.0 да приключи до 2030 г.

Акцент бе поставен и върху темата Индустрия 5.0. 

Пояснено бе, че докато Индустрия 4.0 е с техническа насоченост, то Индустрия 5.0 е насочена към човека – развитие на неговите умения. Три са основните елементи: ориентираност към личността; устойчивост и издръжливост. Откроени бяха десетте умения според Световния производствен форум: Дигиталната грамотност за взаимодействие; Възможност за използване и проектиране на нови решения за ИИ и анализ на данни; Творческо решаване на проблеми по време на изобилие от данни и технологични възможности в интелигентните производствени системи; Силно предприемаческо мислене; Способност да се работи физически и психологически безопасно и ефективно с нови технологии; Междукултурен и интер-дисциплинарен, приобщаващ и ориентиран към разнообразието начин на мислене за справяне с новите предизвикателства произтичащи от по-разнородната производствена работна сила; Киберсигурност; Способност за справяне с нарастващата сложност на множество изисквания и едновременни задачи; Ефективни комуникативни умения; Отвореност към постоянната промяна и умения за трансформация.

По темата ISO стандарти бяха представени множество приети стандарти за здраве и безопасност

Сред тях са:

ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане;

ISO/TS 10020:2022 Управление на промяната в организацията — Процеси

БДС ISO 45003:2021

БДС EN ISO 22301:2020 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността.

СД ISO/PAS 45005:2021 Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19;

Други – общо 47 стандарта за здраве и безопасност.

По темата Информация за устойчивостта бяха представени изискванията на Регламенти и Директиви за ESG и добри практики за изпълнението им. Подчертано бе, че от предприятията ще се изисква, освен финансовите отчети, да изготвят и отчети за осъществени действия по трите измерения на устойчивостта: екологично, социално и икономическо.

Експертите на БТПП обсъдиха предстоящото въвеждане в действие на Информационна система за издаване на електронни Сертификати за непреференциален произход на стоки. Проведено бе и опреснително обучение за условията и реда за издаване на външнотърговски документи, включващо въпроси, свързани с прилагането на Правилата за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки, в съответствие с Митническия кодекс и регламентите към него.Последвайте ни в Twitter👇