Ново проучване: Стартъпи с и търговски марки са 10 пъти по-успешни в намирането на финансиране

стартъпи

Спонсори се обръщат към тепърва разрастващи се фирми

Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост публикуваха ново съвместно проучване, което показва колко патентите и търговските марки могат да допринесат за успеха на европейските стартиращи предприятия (стартъпи).

Докладът сочи, че стартиращите предприятия, които притежават права върху интелектуална собственост по време на началния етап на развитие или на етапа на разширяване, имат средно до 10,2 пъти по-голяма вероятност да получат успешно финансиране.

Средно 29 % от европейските стартиращи предприятия са заявили права върху интелектуална собственост, като има значителни разлики между промишлените отрасли. При биотехнологиите, интелектуалната собственост е най-интензивна, като почти половината от стартъпите използват патенти или регистрирани търговски марки. Други области с интензивно използване на ИС са науката и инженерингът (с 25 % ползватели на патенти и 38 % ползватели на търговски марки), здравеопазването (20 % ползватели на патенти и 40 % ползватели на търговски марки) и производството (20 % ползватели на патенти и 36 % ползватели на търговски марки).

Притежаването на европейски патенти и търговски марки е свързано с още по-голямо предимство, като процентът на осигуряване на финансиране на ранен етап надхвърля пет пъти този на националните права на интелектуална собственост (6,1 пъти по-голяма вероятност за търговските марки и 5,3 пъти за патентите). Така наречените „дълбокотехнологични“ стартиращи предприятия се сблъскват с особени предизвикателства при разработването на революционни технологии, тъй като те изискват големи инвестиции и дълъг срок за изпълнение. Такива стартиращи предприятия могат да извлекат особена полза от патентите и търговските марки при привличането на инвеститори.

Председателят на Европейското патентно ведомство Антонио Кампиньош коментира проучването:

„Стартиращите предприятия са динамични катализатори на иновациите и икономическия растеж. Те притежават потенциал за разработване на нови решения, които могат да се справят с най-неотложните предизвикателства пред обществото и да осигурят по-устойчиво бъдеще. Затова трябва да намерим начини да подкрепим стартъпите още повече. През тази година ЕПВ постигна голям напредък с въвеждането на Единния патент, но сега нашата нова Обсерватория за патенти и технологии ще въведе новаторския инструмент EPO Deep Tech Finder, който ще позволи на потенциалните инвеститори да идентифицират и оценяват стартиращи предприятия с новаторски и обещаващи нови технологии. Ние свързваме творческите искри с тези, които разполагат с ресурсите, за да задвижат двигателя на иновациите – това може да бъде победа за всички.“

От своя страна, изпълнителният директор на Службата на ЕС за интелектуална собственост Жоао Неграо подчертава:

„Днес нематериалните активи представляват по-голямата част от стойността на едно предприятие, а официалните права върху интелектуална собственост, като например търговските марки, са не само правна гаранция за инвестициите в нематериални активи, но и ключ към осигуряването на финансиране и сътрудничество. Това е особено важно за новосъздадените иновативни дружества, които обикновено разполагат с малко активи на първоначалния етап, освен интелектуалния си капитал. Днешното проучване показва, че 27 % от анализираните новосъздадени предприятия са подали заявка за търговска марка, което е повече от всяко друго право на интелектуална собственост. Ето защо подкрепата, която можем да им окажем, е толкова важна, не само за да направят първата крачка и да регистрират правото си върху ИС – и тук Фондът на ЕК за МСП, изпълняван от СЕСИС заедно с националните и регионалните ведомства по ИС на ЕС, е много подходящ – но също така и по-нататък с инициативи като оценка на ИС и прилагане на IP Scan. Виждаме обаче, че Европа изостава от други региони в света, когато става въпрос за финансиране на стартиращи предприятия, и трябва да увеличим усилията си за укрепване на ИС като инструмент за достъп до финансиране, растеж и устойчиво развитие на предприятията в ЕС, и по-специално на МСП, за да могат нашите иновативни стартиращи предприятия да процъфтяват.“

Собственост върху ИС в различните държави

Съществуват значителни разлики в използването на правата върху ИС в отделните европейски държави. Във Финландия и Франция делът на стартиращите предприятия с подадени заявки за интелектуална собственост е най-висок – по 42 %. Стартъпите, базирани в Германия (40%), Австрия (40%), Италия (39%), Норвегия (37%), Швеция (34%), Дания (34%), Швейцария (32%) и Чехия (31%), заявяват средно повече права върху ИС. Дружествата от тези страни също така са най-склонни да подават заявки за търговски марки и патенти и да обединяват двете права на ИС. Това важи особено за стартиращите предприятия от Австрия, Швейцария, Франция и скандинавските страни.

Собственост върху ИС в различните отрасли

Биотехнологиите са най-интензивни, както по отношение на патентите, така и по отношение на търговските марки, като почти половината от стартиращите биотехнологични предприятия в Европа са подали заявления за единия или и за двата обекта на интелектуална собственост. 48 % от биотехнологичните стартъпи са подали заявка за патент, а 47 % са подали заявка за търговска марка. Това е секторът с най-висок процент стартиращи предприятия, притежаващи едновременно и патент и търговска марка – 31 %. Секторите с втория най-висок дял на стартиращи предприятия, притежаващи права върху интелектуална собственост, са науката и инженерингът (47%), като 38% от компаниите са подали заявка за търговска марка, а 25% – за патент. Подобни са резултатите и в здравеопазването и производството, където 40% от фирмите във всеки сектор са регистрирали патент или търговска марка.

Други сектори с интензивно използване на патенти включват медии и развлекателна индустрия (21%), информационни технологии (20%), енергетика (19%), природни ресурси (18%) и устойчивост (17%). Що се отнася до търговските марки, данните са следните – енергетика (36%), изкуствен интелект (36%), селско стопанство и земеделие (36%) и природни ресурси (35%).

В основата на модерната икономика

През последните години екосистемата на стартиращите предприятия в Европа отбеляза експоненциален растеж. Според доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)„Финансиране на МСП и предприемачи 2023 г.“, всички икономики са регистрирали значителен ръст на активността в областта на рисковия капитал след кризата с COVID-19, със средно нарастване от 58,6 % през 2021 г. (в сравнение с ръст от 4,18 % през 2020 г.).

В проектодоклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент, публикуван през септември 2023 г., се подчертава, че достъпът до капитал продължава да бъде сериозна пречка за стартиращите и развиващите се предприятия. Много от тях се борят да си осигурят инвестиции на ранен етап, особено на рисков и венчър капитал, които са от решаващо значение за разширяване на дейността им, разработване на продукти и навлизане на нови пазари. Вече са стартирани различни инициативи на ЕС за справяне с тези предизвикателства, включително създаването на Европейския съвет по иновации (EIC) като единно звено за идентифициране, разработване и разширяване на нововъзникващите дълбоки технологии и пробивни иновации.

В сложния пейзаж на стартиращите предприятия, патентите и търговските марки се превръщат в жизненоважни инструменти за конкурентоспособност. Патентите предоставят на тези нововъзникващи предприятия ключово право: правото да ограничават другите да присвояват техните новаторски технологии. Това не само защитава иновативното им предимство, но и им осигурява стратегическо предимство на пазара. Търговските марки служат като правен бастион, който укрепва инвестициите в нематериални активи.Последвайте ни в Twitter👇