Всички болници са с равен достъп до финансиране по новата програма на ББР

конференция ббр

Българската банка за развитие (ББР) подкрепя финансово болници с над 50 процента държавно и общинско участие в капитала

Разработваната програма беше представена на среща с ръководствата на общински и държавни лечебни заведения, организирана съвместно между ББР, Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Министерството на здравеопазването (МЗ) в София Тех Парк, информират от МИР.

Освен, че новата програма на ББР е проектирана специално към заведенията с преобладаващо държавно и общинско участие в капитала, то тя се стреми да достигне до онези болници, които предвиждат инвестиции в подобряване на инфраструктурата и медицинското оборудване. Новата програма на ББР в подкрепа на лечебните заведения има за цел да се повишат обемът и качеството на предоставяните медицински услуги в страната. В тази връзка болниците с над 50% държавна или общинска собственост и тези, които са обект на националната политика за оздравяване и развитие, могат да кандидатстват за финансова подкрепа. От ББР специално за invest-in-bulgaria съобщиха, че именно това е мисията им – равен достъп до финансиране за всички райони на страната и така необходимата подкрепа за здравеопазването, за да се намали нивото на задлъжнялост в системата и да се подобрят инфраструктурата и медицинското оборудване. Относно подкрепата за лечебните заведения с най-голяма нужда от инвестиции от Банката подчертаха, че тези нужди са определени в Плана за преструктуриране и устойчиво развитие, одобрен от Министерството на здравеопазването/съответния Общински съвет. Банката следва критериите и показателите, заложени в плана.

Каква е целта на финансирането?

За финансиране могат да кандидатстват и лечебните заведения, които са обект на национална политика за оздравяване и развитие, изпълняващи План за преструктуриране и устойчиво развитие. ББР може да отпуска дългосрочно инвестиционно финансиране до 90% от инвестициите или от размера на одобрената бизнес програма, като осигури средствата за закупуване на медицинска техника и за реализиране на дейностите по ремонт и обновяване на болничните заведения.

Предвидена е възможност и за ползване на кредитна линия за оборотни нужди за покриване на текущи задължения към контрагенти. С този инструмент банката   гарантира плащанията към доставчици, като намалява нивото на задлъжнялост в системата и позволява по-добро управление на паричните потоци. Така от ББР влизат и в ролята на гарант за прозрачното функциониране на публичните финанси в сектор „Здравеопазване“, се посочва в съобщението на МИР.  

Ръководствата на болничните заведения бяха запознати и с възможностите за достъп до ресурс от почти 442 млн. лв. чрез финансовите инструменти по Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027, изпълнявани от Фонда  на фондовете. Подкрепата с финансови инструменти в сектор „Здравеопазване“ е може да се използва за обновяване на медицинската апаратура, свързана с диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания; ново строителство на общинска здравна инфраструктура; подпомагане на общопрактикуващи лекари с фокус върху отдалечените и труднодостъпни места; мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика и др. Новост за този програмен период е, че финансирането с финансови инструменти ще включва и възможност за комбинирана подкрепа с безвъзмездна финансова подкрепа в една операция до 50 процента от предоставеното финансиране. 

Заместник-министърът на иновациите и растежа Веселина Минчева запозна представителите на лечебните заведения с достъпа им до безвъзмездна финансова помощ по линия на кохезионната политика на ЕС, до финансови инструменти в сътрудничество с малки и средни предприятия и предвидените възможности по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИДИТ). 

Какви са критериите за финансиране?

В Плана за преструктуриране и устойчиво развитие са заложени и мерки за приоритизация и оптимизация на разходите, времеви график за погасяване на просрочените задължения и други (управленски, организационни, правни и т.н.) мерки за осъществяване на плана, съобщават още от ББР за сайта ни.

За финансиране могат да кандидатстват и болниците, които предвиждат инвестиции в подобрение на инфраструктурата и медицинското си оборудване с цел повишаване на обема и качеството на предоставяните медицински услуги, които са включени в представена на министъра на здравеопазването/съответния Общински съвет „Бизнес програма“, по смисъла на „Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required