Нова глава в Кодекса на труда: КНСБ иска промени за коректно заплащане

В отговор на предстоящото транспониране на Европейската директива за минималните работни заплати, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) предлага амбициозни промени в Кодекса на труда.

Сред промените е въвеждането на нова глава, посветена изцяло на трудовото възнаграждение, която цели да установи по-ясни правила за формирането на заплатите в страната.

Според предложенията на КНСБ, трябва да се въведат две нови минимални стойности за заплатите, базирани на образователната степен на работещите – една за лица със средно образование и друга за тези с висше образование. Тези стойности биха били по-високи от националната минимална работна заплата (МРЗ), която в момента се прилага за нискоквалифициран труд.

Президентът на КНСБ, Пламен Димитров, подчерта необходимостта от законодателно укрепване на колективното договаряне на заплатите на браншово ниво, цитиран от Pariteni. Той призова за договаряне на стартови заплати за 85-те икономически дейности, определени от националния класификатор, с акцент върху основните длъжности и професии.

Димитров също така изтъкна, че за да се гарантира адекватността на минималните заплати, е необходимо те да се измерват периодично спрямо средствата, необходими за издръжка на живота. Той припомни, че Международната организация на труда (МОТ) вече е приела дефиниция за заплата за издръжка и че методиката за нейното изчисление трябва да бъде разработена на национално ниво.

Предложенията на КНСБ са вече представени за обсъждане с работодателите, като крайният срок за транспониране на директивата е 15 ноември 2024 година. Промените, предвидени от директивата, ще доведат до допълнителни права за работниците и задължения за работодателите, свързани с колективното договаряне на заплатите, което може да наложи промени в поне пет закона.

В допълнение, Димитров подчерта значението на охраната на правото на синдикално сдружаване, както и на прилагането на Директивата за прозрачно заплащане, която ще допринесе за прозрачността на заплащането в България и ще помогне за предотвратяване на изкривяването на заплатите между мъже и жени.

Тези предложения са част от по-широките усилия на КНСБ за подобряване на условията на труд и гарантиране на справедливо възнаграждение за всички работещи в България.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required