Европейската комисия подкрепя екологичния преход чрез програмата LIFE

ръце пазят земята

Европейската комисия обяви финансиране в размер на повече от 233 милиона евро в дванадесет нови стратегически проекти в 10 държави членки по програмата LIFE

Инвестицията се извършва в подкрепа на изпълнението на амбициите в областта на околната среда и климата по Европейския зелен пакт. Тези проекти ще помогнат на държавите членки да постигнат своите национални цели и да допринесат към екологичния преход на ЕС.

Програмата LIFE е основният инструмент на ЕС за финансиране на действия в областта на опазването на природата, опазването на околната среда и борбата с изменението на климата. От 1992 г. насам тя е подкрепила над 5 500 проекта с общ бюджет от над 6,5 милиарда евро. През 2021 г. програмата LIFE разполага с 5,4 милиарда евро за периода 2021—2027 г., което е с 60 % повече от предишния период.

Сред новите проекти, които ще получат финансиране от програмата LIFE, са стратегически интегрирани проекти (SIP), които имат за цел да подпомогнат изпълнението на планове, стратегии или законодателство на ЕС в областта на околната среда или климата на голямо териториално равнище. Тези проекти са сътрудничество между различни заинтересовани страни, като местни и регионални органи, неправителствени организации, академични институции и частния сектор. Те също така мобилизират допълнителни средства от други източници, като национални и регионални фондове, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Дванадесетте нови SIP обхващат девет държави членки: България, Чехия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Литва, Австрия и Полша. Те са разделени на две категории: проекти по LIFE „Климат“, които се фокусират върху намаляването на емисиите на парникови газове, адаптирането към изменението на климата и управлението на енергията; и проекти по LIFE „Околна среда“, които се фокусират върху опазването на природата, управлението на водите и качеството на въздуха.

Ето кратко представяне на всеки от проектите по LIFE „Климат“ и LIFE „Околна среда“:

Проекти по LIFE „Климат“

• LIFE-SIP CLIMA-SUMP (България): Този проект ще подпомогне шест български общини да създадат условия за изпълнение на плановете си за устойчива градска мобилност (ПУГМ) и да постигнат мобилност с нулеви емисии. Проектът ще обхване 30 % от населението на България и ще включва дейности като изграждане на общински капацитет, мобилизиране на ресурси, координиране и мониторинг на мерките за ПУГМ и насърчаване на участието на заинтересованите страни.

• LIFE PYRENEES4CLIMA (Испания, Франция, Андора): Таи клауза е относно разработването на новаторска трансгранична стратегия за изменението на климата в Европа, насочена към богатото на биологично разнообразие, но засегнати от изменението на климата Пиренеи. Тя ще се съсредоточи върху разбирането на въздействието на изменението на климата, повишаването на устойчивостта, адаптирането на планинските икономики, защитата на населението и подобряването на трансграничното управление. Тя се основава на 12-годишния опит в Обсерваторията на изменението на климата в Пиренеа и включва консорциум с участието на множество заинтересовани страни, чиято цел е да се ускори адаптирането към изменението на климата в европейските планински региони.

• ACE LIFE (Финландия): Този проект ще помогне на Финландия да постигне целта си за въглеродна неутралност до 2035 г. чрез изпълнение на средносрочния план на страната за политиката в областта на изменението на климата. Той ще предприеме действия в ключови области, като разработването на вериги за създаване на стойност в областта на растителните.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required