Отчетен е ръст на безработицата в края на 2023г.

колектив

По-висока безработица и по-ниска заетост у нас

През четвъртото тримесечие на 2023 г. пазарът на труда в България показва предполагаеми тенденции, като от една страна се наблюдава ръст на безработицата, а от друга – спад на заетостта и икономическата активност. Това сочат данните от Наблюдението на работната сила, проведено от Националния статистически институт. Според НСИ, коефициентът на безработица е 4.2%, или с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.5%. Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. намалява с 0.8 процентни пункта.

Безработицата се увеличава както при мъжете, така и при жените, като достига 4.2% за двете полове. Най-висока е безработицата сред младите хора на възраст 15 – 29 години, която е 7.9%, като се повишава с 0.4 пункта спрямо предходната година. Също така, повече от половината от безработните са продължително безработни, т.е. търсят работа от една или повече години. Безработицата е по-висока сред лицата с основно или по-ниско образование, които имат коефициент на безработица 13.0%.

Заетостта се намалява във всички възрастови групи, като най-силно е спадът сред лицата на възраст 20 – 64 години, които имат коефициент на заетост 76.1%, или с 0.9 пункта по-нисък от предходната година. Заетостта е по-висока при мъжете, които имат коефициент на заетост 80.1%, отколкото при жените, които имат коефициент на заетост 72.1%. По сектори, най-много заети има в сектора на услугите, който обхваща 65.3% от заетите, следван от индустрията с 29.3% и селското, горското и рибното стопанство с 5.5%. По статус в заетостта, най-много заети са наети, които са 88.2% от всички заети, като повечето от тях работят в частния сектор.

Икономическата неактивност се увеличава сред населението на възраст 15 и повече навършени години, като достига 44.9%

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 26.3% от населението в същата възрастова група, като най-често причината за тяхната неактивност е участие в образование или обучение. Обезкуражените лица, които желаят да работят, но не търсят активно работа, са 3.7% от икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години.

Данните за работната сила са извадкови и са обременени с грешки, дължащи се на извадката. Относителните стандартни грешки за основните показатели от наблюдението през четвъртото тримесечие на 2023 г. са между 1.4% и 6.6%. При оценката на резултатите са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.09.2023 година, като са изключени лицата, живеещи в колективни домакинства. С оглед осигуряване на сравнимост данните от Наблюдението на работната сила за четвъртото тримесечие на 2022 г. са преизчислени с данни за населението на база на Преброяване 2021.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required