ЕК ще съди България за недобро управление на водните си басейни

река Дунав

Европейската комисия съди България и още пет държави заради лошото управление на водите

Европейската комисия обяви, че ще предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България, Гърция, Испания, Ирландия, Португалия и Румъния за това, че не са изпълнили своите задължения по две ключови директиви за опазване и управление на водните ресурси. Тези директиви са Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията. Според Комисията, тези държави не са актуализирали своите планове за управление на речните басейни и/или на риска от наводнения, които трябваше да бъдат готови до края на 2015 г. и 2018 г. съответно. Това е сериозен проблем, тъй като тези планове са основни инструменти за защита на водите и населението от замърсяване, ерозия, пресушаване и природни бедствия. Комисията иска Съдът да наложи финансови санкции на тези държави, ако не изпълнят своите задължения в разумен срок.

Рамковата директива за водите е насочена към осигуряване на добро качествено и количествено състояние на европейските водни обекти като реки и езера. Тя има за цел да се намали и премахне замърсяването, както и да се гарантира, че има достатъчно вода, за да се отговори едновременно на нуждите на хората и на дивата флора и фауна. Съгласно Рамковата директива за водите държавите членки трябва да актуализират и докладват своите планове за управление на речните басейни на всеки шест години. Тези планове включват програма, в която са предвидени мерки от основно значение за осигуряването на добро състояние на всички водни обекти, както се изисква съгласно директивата. Съгласно Директивата за наводненията държавите членки трябва също така да актуализират и докладват своите планове за управление на риска от наводнения на всеки шест години.

През февруари 2023 г. Комисията изпрати официални уведомителни писма, а след това, през септември 2023 г., и мотивирани становища до всички държави, които не бяха актуализирали и преразгледали тези планове. Въпреки известния напредък шест държави все още не са изпълнили задълженията си по едната или по двете директиви:

  • Испания, Малта и Португалия все още не са докладвали изцяло своите трети планове за управление на речните басейни и втори планове за управление на риска от наводнения;
  • България и Ирландия все още не са докладвали изцяло третите планове за управление на речните басейни;
  • Словакия все още не е докладвала изцяло вторите планове за управление на риска от наводнения.

Комисията смята, че усилията на органите до момента са недостатъчни и поради това предявява иск срещу тези държави членки пред Съда на ЕС. Повече информация е на разположение в съобщението за медиите.

Другите решения по процедури за нарушения спрямо България са в следните области:

 Правосъдие

Европейската комисия реши да започне производство за установяване на нарушение като изпрати допълнително официално уведомително писмо до България, поради това че не е транспонирана изцяло в националното законодателство Директивата относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство.

  Енергетика

Комисия реши също да открие производство за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на България (INFR (2023) 2190) за неизпълнение на задълженията за уведомяване на Комисията за определена информация, предвидени в Регламента за сигурността на доставките на газ.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required