Рециклирането на акумулатори-в полза на нашето бъдеще

контейнер за рециклиране

У нас има обособени места, на които можете да предадете стария си акумулатор

Има редица ползи на това да рециклираме не само акумулатори, а и всичко, което може да се използва повторно, които не е нужно да изброяваме. Това действие обаче спомага обществото както в здравословен, така и в икономически аспект. Старият акумулатор рециклиран може да помогне на околната среда и за набавянето на суровини за ново производство.

Ползи от рециклирането

Замърсяването на планетата е факт. Тревожен проблем, с който трябва да се справим организирано. По тази причина  усилията на развитите държави са насочени към преодоляване на екологичните проблеми, за да се подобри качеството на живот и да се съхрани максимално разнообразието на флората и фауната на Земята. Рециклирането изисква намиране на нови методи за преработка и използването на боклука.

Рециклирането е едно от успешните решения за правилното управление на отпадъците. Процесът включва сметосъбиране и обработване на материалите, които подлежат на рециклиране. Целта на процеса, при който боклуците се превръщат в полезни материали, е да се доведе до тяхното вторично влагане като суровини за нови производства. Още повече, че природни ресурси на планетата са ограничени.  

 Еколозите смятат че колкото повече се забързат темповете на рециклиране, толкова по=възможно е преодоляването на кризата. Могат да се определят два основни начина за справянето със замърсяването с отпадъците на този етап от световното развитие на съвременното общество, казват от BloombergTV

При първия е необходимо да се отделят, съхраняват, преработват, унищожават или повторно използват непотребните материали. Вторият начин е свързан с ограничаване като цяло на генерирания боклук, което се дължи най-вече на консуматорския начин на живот в последните десетилетия. 

Основни видове отпадъци

Съществуват няколко основни групирания на сметта. Боклуците се делят най-общо на опасни и неопасни. Но, от значение също така е какъв е техният произход, както и техните съставни елементи. Най-рискови са т.нар. „опасни отпадъци“. Това са всички онези предмети или вещества, които съдържат вредни съставки. Тяхното управление изисква спазване на международни екологични норми, които са разписани в законодателствата на развитите държавите. 

Те се отнасят за събирането, съхранението, транспортирането, преработката и всички останали дейности. Основната цел на спазването на нормите е да се гарантира максимално безопасно унищожаване или оползотворяването на боклуците, за да не се застраши живота на населението.

Не трябва да изхърляме на старите батерии и акумулатори

Специализирани фирми за дейности с вторични суровини работят с непотребните продукти, в това число и с акумулаторите. Тези компании разполагат с необходимите мощности, транспорт и обучени екипи, за да спазват световните стандарти за безопасност.

В България са изградени и действат площадки за складиране и съхранение на отпадъците, където всеки може да предаде своя стар акумулатор. Екологичните компании също така транспортират при необходимост опасните отпадъци на депата за съхранение и рециклиране. Това се отнася за батериите и акумулаторите, тъй като те не може да бъдат изхвърляни в контейнерите за битовата смет, които са разположени във всяко населено място у нас.

Портативните батерии се приемат безвъзмездно на съответните пунктове за отпадъци. Акумулаторите се изкупуват срещу предварително обявена цена от компаниите за вторични суровини.

Лидер в бранша с вторични суровини е компанията “Норд холдинг”. Фирмата е утвърдена в областта на рециклирането на непотребни материали. Тя функционира от 1995 г. насам, когато дружеството започва своята дейност в страната.

В пакета от дейности на “Норд холдинг е включено изкупуване на акумулатори. Автомобилните акумулатори са преработваем отпадък. Те от своя страна подлежат и на многократно презареждане. Самите акумулатори могат да функционират като батерии. С тяхна помощ се зареждат с енергия стартерът, двигателят и светлините
на съответния автомобил.

Компанията “Норд холдинг” изкупува срещу заплащане автомобилните акумулатори. Когато те съдържат течност, е необходимо да се предават със здрав корпус, да имат налични капачки и съхранена течност в тях. Те могат да се изкупуват както от  физически, така и от юридически лица. Цените, на които работи дружеството, са обявени на фирмената страница. Последвайте ни в социалните мрежи