Фермерите у на с писмо до Министерството за неизпълнение на исканията им

крави

Българските земеделие и животновъдство страдат тежко

Фермерите настояват за изплащане на компенсациите на всички работещи в сектора, породени от последствията от войната в Украйна и изплащане на средства по De Minimis. Въпреки многократните усилия, изразяващи се в подписан Меморандум в края на септември тази година, за прекратяване на стачните действия от страна на българските фермери, в това число животновъди и оранжерийни производители и проведената след това пресконференция от октомври 2023 г., за решаване на множеството проблеми пред сектора, ситуацията продължава да се влошава, без да са изпълнени едни от основните искания на животновъдите и оранжерийните производители.  След неколкократни несгоди, секторът предприема следваща стъпка и се обръща с писмо към ръководните органи на съответните институции, което публикуваме в оригинал. 

ОТНОСНО

 ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г. и предстоящите промени в Стратегическия план 

Уважаеми г-н Министър-председател на Република България,

 Уважаеми г-н Министър на земеделието и храните, 

Уважаема г-жо Зам. Министър, ръководител на УО на СПРЗСР, 

Във връзка с предстоящите промени на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023 – 2027 г. на 18.09.2023 г. бе проведено присъствено заседание на Комитета за наблюдение (КН) на СПРЗСР, на което бяха взети важни решения отнасящи се до промени в прилагането на интервенциите под формата на директни плащания, в прилагането на секторните интервенции и интервенциите в областта на селските райони. В частта за директните плащания, засягащи животновъдството Комитета одобри чрез явно гласуване: – премахване на модулираната ставка за интервенциите в обвързаното подпомагане в сектор „Говедовъдство“включващо и биволи. – предложения за изменения в интервенции, свързани с обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“ и по-специално изравняване на ставките за обвързаното с производството подпомагане на говеда и биволи за периода 2023-2027 г. със изплащаните ставки в периода 2017-2022 г. ,както и изравняване на ставките за обвързаното с производството подпомагане на говеда и биволи , овце и кози от местни български породи включени в развъдни програми с тези на специализираните млечни и месодайни породи да бъдат съгласувани чрез писмена съгласувателна процедура с членовете на Комитета по наблюдение. За наше голямо съжаление, Председателят на Комитета и Секретариатът не предприеха стъпки в съответствие с чл. 23р ал.1 и ал.2 от Вътрешните правила за дейността на Комитета за наблюдение на СПРЗС за изпращане на писменна съгласувателна процедура за одобряване на предложението за „изравняване на ставките“. Голямо е разочарованието от факта, че седмица след заседанието на 18.09.2023 г., под влияние на политически фактори и в противоречие на вече взето решение, Секретариатът изпратите по имейлите за писмена съгласувателна процедура „запазване на модуларната ставка за интервенциите в обвързаното подпомагане в сектор „Говедовъдство“. В хода на дискусиите от проведените присъствени и неприсъствени заседания на КН за СПРЗСР, пролича липса на правилна оценка от страна на МЗХ за състоянието на животновъдството и местните генетични ресурси (породи) в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството и не съобразяване с мнението на бранша въпреки единодушното становище изразено писмено до ръководството на МЗХ и до Вас г-н Премиер, вследствие на което политиките заложени в „Стратегическия план“ няма да доведат до устойчиво развитие на сектор „Животновъдство“в страната и ще доведат до унищожение на бранша. Уважаеми Господа ,по време на Присъственото заседание на КН на 18.09.2023 г. беше направено искане от Нас като редовни членове на КН да бъде проведено още едно присъствено заседание на КН, но от Председателя на КН г-жа Георгиева ни беше заяване, че няма никакво време и промените на Стратегическия план трябва да бъдат приети от МС и да бъдат изпратени до 30.09.23 г. за разглеждане и одобрение на ЕК, но това се оказа чиста лъжа ,защото и до днес 02.11.23 г. продължават да се правят няколко промени в писмени непрозрачни и неприсъствени процедури , в които членовете на Министерствата и Държавните агенции в КН са над 70% от членовете. Г-н Премиер,това ли е пътя на промяната, вземане на решения в неприсъсвени и непрозрачни процедури и в противоречие с решението и становището на бранша? Поради тази причина настояваме за Вашето съдействие Председателят и Секретариатът на КН за СПРЗСР да спазят задълженията си по чл. 23 ал.1 и ал.2, и да изпълнят решенията на Комитета взети на 18.09.2023 г. и да проведат процедура за неприсъствено вземане на решение за: -Изравняване на ставките за обвързаното с производството подпомагане на говеда и биволи участващи в развъдни програми за периода 2023-2027 г. със изплащаните ставки в периода 2017-2022 г. на говеда и биволи под селекционен контрол; Изравняване на ставките за обвързаното с производството подпомагане на говеда, овце и кози от местни български породи включени в развъдни програми с тези на специализираните млечни и месодайни породи; Възстановяване на първоначално взетото решение от Комитета за наблюдение на СПРЗСР за отпадане на модуларната ставка в говедовъдството.Последвайте ни в социалните мрежи👇