ЕП прие закон за възстановяване на природата

Възстановяване на природата

Климатичните промени са един от главните проблеми, пред които се изправя европейската, а и световната общност. Разрешаването му е сред основните приоритети на Европейския съюз.  Законът за възстановяване на екосистемите е решителен в борбата с тези изменения.

В сряда (12.07)  Европейският парламент прие позицията си относно закона на ЕС за възстановяване на природата с 336 гласа „за“, 300 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“. Това е важна стъпка в борбата с климатичните изменения, която доближа Европа до постигане на “зелените” й цели. 

До 2030 г. ЕС трябва да въведе мерки за възстановяване, които да обхващат поне 20% от неговите сухоземни и морски територии, твърдят евродепутатите.

Членовете на ЕП допълват , че възстановяването на екосистемите е от ключово значение за борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие и намалява рисковете за продоволствената сигурност. Те подчертават, че проектозаконът не налага създаването на нови защитени територии в ЕС, нито блокира нова инфраструктура за възобновяема енергия. Те добавиха нов член, в който се подчертава, че подобни инсталации са в преобладаваща степен в интерес на обществото.

Цели за възстановяване на природата до 2030 г.

Парламентът подчертава, че новият закон трябва да допринесе за изпълнението на международните ангажименти на ЕС, по-специално по глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин-Монреал. Членовете на ЕП подкрепят предложението на Комисията до 2030 г. да се въведат мерки за възстановяване на природата, които да обхващат поне 20 % от всички сухоземни и морски райони в ЕС.

Парламентът заявява, че законът ще се прилага само когато Комисията предостави данни за необходимите условия за гарантиране на дългосрочна продоволствена сигурност и когато страните от ЕС са определили количествено площта, която трябва да бъде възстановена, за да се постигнат целите за възстановяване за всеки тип местообитание. Парламентът предвижда и възможност за отлагане на целите в случай на изключителни социално-икономически последствия.

Две ръце държат зелено растение за възстановяване на природата
Снимка: Freepik.com

В рамките на 12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент Комисията ще трябва да направи оценка на евентуалната разлика между финансовите нужди на възстановяването и наличното финансиране от ЕС и да потърси решения за преодоляване на тази разлика, по-специално чрез специален инструмент на ЕС.

Следващи стъпки

Парламентът може сега да започне преговори със Съвета относно окончателния вид на законодателството.

Контекст

Над 80 % от европейските природни местообитания са в лошо състояние. На 22 юни 2022 г. Комисията предложи регламент относно възстановяването на природата. Той ще допринесе за дългосрочното възстановяване на увредената природа в сухоземните и морските райони на ЕС и за постигане на целите на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие. Според Комисията новият закон ще донесе значителни икономически ползи, тъй като всяко инвестирано евро ще доведе до поне 8 евро ползи.

Законодателството отговаря на очакванията на гражданите по отношение на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, ландшафта и океаните, изразени в предложения 2(1), 2(3), 2(4) и 2(5) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.