Европейската комисия предлага зелен пакет за по-устойчив товарен транспорт 

Дървено влакче

На 11 юли (вторник)  ЕК обяви пакет от мерки за повишаване на ефективността и устойчивостта на товарния транспорт.

Зеленият пакет включва няколко основни стъпки:

  • подобряване на управлението на железопътната инфраструктура
  •  предлагане на по-силни стимули за камиони с ниски емисии 
  •  по-добра информация за емисиите на парникови газове от товарния транспорт. 

Целта е да се повиши ефективността в рамките на сектора, като му се помогне да допринесе за постигането на целта за намаляване на емисиите от транспорта с 90 % до 2050 г., както е посочено в Европейския зелен пакт, като същевременно се даде възможност единният пазар на ЕС да продължи да се разраства.

По-ефективно използване на железопътния капацитет

Изграждането на железопътни линии е скъпо, а в ЕС — все по-натоварено. Предложеният регламент ще оптимизира тяхното използване, ще подобри трансграничната координация, ще повиши точността и надеждността и в крайна сметка ще привлече повече товарни дружества към железопътния транспорт. Пътниците ще се възползват от допълнителни железопътни услуги, тъй като капацитетът на мрежата ще се използва по-добре. Това  ще окаже положително въздействие върху трансграничните услуги, като даде възможност, наред с другото, за по-чести връзки и по-ранни резервации на билети.

Нови стимули за използване на камиони с ниски емисии

Над 50 % от товарите се превозват по шосе в ЕС (данни от 2020 г.) и този транспорт има основен принос за емисиите на парникови газове. Понастоящем действат ограничения за тежестта на товарите и размерите на самите превозни средства. 

 С зеленото предложение тези правила се преразглеждат, за да се даде възможност за допълнително тегло на превозните средства, използващи технологии с нулеви емисии, тъй като те водят до увеличаване на теглото на превозното средство. Това ще стимулира възприемането на по-чисти превозни средства и технологии. 

Рисунка на екологичен транспорт
Снимка: Freepik.com

След като технологията се развие и системите за задвижване с нулеви емисии станат по-леки, благодарение и на използването на аеродинамични елементи и кабини, по-чистите превозни средства ще се възползват от допълнителен полезен товар в сравнение с конвенционалните камиони.

Ще се насърчава и навлизането на по-аеродинамични кабини и други енергоспестяващи устройства, не само за подобряване на комфорта и безопасността на водача, но и за повишаване на ефективността на задвижващите системи с нулеви емисии, което означава механизмът, който предава мощността от двигателя за движение на превозното средство.

CountEmissionsEU: сравняване на въглеродния отпечатък

Комисията предлага общ методологичен подход, чрез който дружествата да изчисляват своите емисии на парникови газове, ако решат да публикуват тази информация или ако от тях се изисква да я споделят по договорни причини. Предложената методика се основава на наскоро приетия стандарт ISO/CEN за количествено определяне и докладване на емисиите на парникови газове, произтичащи от експлоатацията на транспортните вериги на пътници и товари. Надеждните данни за емисиите от врата до врата ще позволят на операторите да сравняват своите услуги и ще позволят на потребителите да направят информиран избор относно възможностите за транспорт и доставка.

Следващи стъпки

Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура.

Обстоятелства по спора

Товарният транспорт е гръбнакът на единния пазар на ЕС — той поддържа запасите от супермаркети, фабрики и аптеки и дава възможност на европейските дружества да продават своите продукти в целия континент и извън него. През 2020 г. около 6 милиона души са работили в сектора на товарните превози в ЕС.

На товарите обаче се дължат и над 30 % от емисиите на CO2 от транспорта. А с разрастването на икономиката на ЕС емисиите вероятно ще се увеличат, освен ако не бъдат въведени мерки за декарбонизация: очаква се товарният транспорт да нарасне с около 25 % до 2030 г. и с 50 % до 2050 г.

Зеленият пакет от предложения е част от по-широките усилия за повишаване на устойчивостта на мобилността и транспорта. То е следствие от ключовите компоненти на пакета „Подготвени за цел 55“, като например неговите цели за станции за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво, както и за внедряването на устойчиви горива във въздухоплаването и морския транспорт.