Проект „Бъди дигитален“: Подобряване на дигиталните умения в България

Проект "Бъди дигитален": Подобряване на дигиталните умения в България


Българската търговско-промишлена палата успешно завърши изпълнението на проекта „Бъди дигитален“, който беше реализиран в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В качеството си на социален партньор, Българската търговско-промишлена палата работи заедно с КТ „Подкрепа“, КНСБ, МТСП и НАПОО с цел да разработи необходимите инструменти за повишаване на дигиталните умения на заетите лица и придобиването на специфични дигитални умения, необходими за успешно упражняване на професионалните дейности.

Този проект е един от седемте проекти, изпълнявани от националните представителни организации на работодателите и работниците, със силно участие на Българската търговско-промишлена палата. Неговата цел е да създаде необходимия инструментариум за повишаване на дигиталните умения на заетите лица и да ги осигури със специфични дигитални умения, необходими за успешното изпълнение на професиите и длъжностите им в икономическите дейности по Класификация на икономическите дейности 2008 година.

Общата стойност на проекта е 1 949 357.20 лв., като 85% от средствата са осигурени от Европейския съюз, а 15% са национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 20 месеца, започващи от 1 ноември 2021 г. и завършващи на 30 юни 2023 г.

Като резултат от успешното изпълнение на проекта бяха постигнати следните цели:

  • Идентифициране на 65 ключови професии/длъжности от 15 икономически сектора, чрез провеждане на национално проучване.
  • Разработване на 65 унифицирани профили за дигитални умения за тези професии/длъжности.
  • Създаване на 16 програми за неформално обучение, които да позволят на заетите лица да придобият необходимото ниво на дигитални умения, както и специфични дигитални умения за съответната длъжност/професия.
  • Разработване на 16 секторни квалификационни рамки, които да улеснят оценката и признаването на дигиталните умения в различните икономически сектори.
  • Подготовка на 16 методически указания за повишаване на нивото на основните и специфичните за дадена професия/длъжност дигитални умения.
  • Създаване на 4 модела за социално партньорство, които да насърчат сътрудничеството и взаимодействието между различните заинтересовани страни в областта на дигиталните умения.

На 29 юни ще се проведе Заключителната онлайн конференция на проекта, където ще бъдат представени разработените продукти в резултат от неговото изпълнение. Събитието ще бъде форум за дискусия и обсъждане на предизвикателствата и възможностите, пред които е изправена дигиталната трансформация в областта на уменията. Заедно с министъра на труда и социалната политика д-р Шалапатова, на събитието ще присъстват представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, на Националната агенция по професионално образование и обучение, на националните представителни организации на работодателите и работниците, регионалните търговско-промишлени палати и браншовите организации, които са се включили в изпълнението на проекта.

Този проект представлява важна стъпка към развитието на дигиталните умения в България и подобряването на конкурентоспособността на българските работници в съвременното икономическо обкръжение. Създаването на инструменти и програми, които насърчават развитието на дигиталните умения, ще допринесе за увеличаване на производителността и ефективността на работата, както и за създаването на нови възможности за иновации и растеж в бизнеса.

Проектът „Бъди дигитален“ е доказателство за ангажираността на Българската търговско-промишлена палата и неговите партньори в подпомагането на развитието на дигиталните умения и в създаването на благоприятна среда за растеж и напредък в икономиката на страната. Този проект е отражение на съвместните усилия и ангажимент на всички участници и представлява ценен ресурс за бъдещето на българската работна сила и бизнес среда.