Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 8 милиона евро, предназначена за подпомагане на селскостопанските производители.

Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 8 милиона евро, предназначена за подпомагане на селскостопанските производители.

Европейската комисия одобри схема на стойност около 8 милиона евро (16 милиона лева), предназначена за подпомагане на сектора на първичното селскостопанско производство в България, в контекста на военния конфликт между Русия и Украйна.

Одобрената схема е в съответствие със временната рамка на Европейската комисия за кризи и преход, приета на 9 март 2023 г. Тази временна рамка предоставя държавна помощ в подкрепа на мерки в сектори, които са от съществено значение за екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива. Променената рамка, която вече е в сила от 20 юли 2022 г. и 28 октомври 2022 г., променя и удължава срока на действие на временната рамка при кризи, предоставяйки възможност на държавите-членки да подкрепят икономиките си в контекста на геополитическата криза.

Схемата за помощ предоставя ограничени безвъзмездни средства на селскостопанските производители.

Целта на тази мярка е да се подпомогнат производителите, които изпитват ликвидностни затруднения поради увеличението на разходите за вода, която е от съществено значение за селското стопанство, и по този начин да се осигури продоволствена сигурност.

След проучване, Европейската комисия установи, че българската схема отговаря на условията, определени във временната рамка при кризи.

Конкретно, помощта няма да превишава 250 000 евро на бенефициент и ще бъде предоставена преди 31 декември 2023 г. Комисията счете, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляване на сериозните затруднения в икономиката на държава-членка, съгласно чл. 107, параграф 3, буква б от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) и условията на временната рамка за кризи и преход. На този основание, Европейската комисия одобри схемата съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Неповерителната версия на решението ще бъде представена под номер SA.107863 в Регистъра на държавните помощи на интернет страницата за конкуренция на Европейската комисия, след като всички въпроси относно поверителността бъдат решени.