Актуални въпроси на трудовите правоотношения – практически семинар

lot-consult семинар

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД и Консултантска къща „ВЕЛИНОВ & ПАРТНЬОРИ“ организират полудневен семинар на тема:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.

10 май 2023 г. Начало: 9:30 часа, край: 13:30ч. Присъствено и онлайн гр. София, ул. Г.С. Раковски № 108, зала 105А

Семинарът е предназначен за: лица, работещи в „Човешки ресурси”/„Личен състав”/, управители, мениджъри, икономисти, юристи, лицата, изпълняващи функциите на ОБЗР, счетоводители, синдикални лидери, лицата, провеждащи инструктажи по БЗР и всички, които искат да научат повече за специфичната уредба на трудовите правоотношения.

ПРОГРАМА:

I. Сключване на индивидуален трудов договор.

Минимално необходимо съдържание, елементи, правни последици за работодателя и неговите права в зависимост от начина на договаряне на елементите.

II. Срок, съдържание, законови изисквания, съдържание и формулиране, видове срокове, правни последици, прекратяване въз основа на клаузата срок с оглед актуалната практика на съда.

IIIИндивидуален трудов договор за работа от разстояние и надомна работа  законови изисквания, съдържание, сключване, правни последици.

  1. Какви са стъпките за въвеждане на “хоум офис”? Законовите изисквания и изпълнението им на практика – какви грешки се допускат най-често?
  2. Как да осигурим здравословни и безопасни условия на труд при работа от разстояние?
  3. Осъществяването на ефективен контрол – мисия невъзможна ли е?
  4. Проблеми от практиката – каква е отговорността на работодателя?

IV. ЗБУТ:

  1. Оценка на риска на работното място;
  2. Ако стане злополука със служителя в дома му, докато той е хоум офис, тя ще бъде ли призната за трудова?
  3. Задължението за провеждане на обучения и инструктажи за безопасност и здраве.

В рамките на семинара ще бъдат обсъдени най-честите проблеми и казуси, които могат да възникнат при работата от разстояние и каква е отговорността на работодателя с оглед на действащата нормативна уредба.

VПРОМЕНИ в НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

VIЗаконовите изисквания за прекратяване на трудовите договори.

VIIДисциплинарно уволнение  предпоставки, основание и реализация.

Дискусия – Казуси, Добри практики, Въпроси от участниците. Ще се осигури необходимото време за консултации по всички Ваши въпроси, свързани с проблеми и затруднения при прилагане на трудовото законодателство.

На лицата, които имат желание да се включат онлайн в курса, ще бъде изпратен линк за връзка при предварително заявка.

Лектори:

Адв. Асен Велинов притежава богат опит в областта на трудовото право, включително процедури по масови уволнения и участие в преговори за сключване на колективни трудови договори. Има опит над 20 години в консултирането на работодатели относно преструктуриране на цели предприятия. Хоноруван асистент в Университет за Национално и Световно Стопанство, катедра: “Труд и Социална политика”, специалност “КТД в предприятията” от 2002 г. до 2008 г.

Мария Титопулу е доктор по социална медицина, магистър по безопасни и здравословни условия на труд и магистър по международни икономически отношения. Опитът й е в областта на управлението на международни проекти по безопасност и здраве при работа, организацията и управлението на БЗР, стандартизацията, защитата на личните данни и информационната сигурност. От настоящата учебна година е хоноруван асистент в Медицински факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас.

Такса за един участник: 130.00 лв. (без ДДС), за клиенти на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД и Консултантска къща „ВЕЛИНОВ & ПАРТНЬОРИ“ – 20% отстъпка.

На участниците ще бъдат издадени Удостоверения за преминато обучение от Центъра за професионално обучение при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД.

Плащането можете да извършите след регистрация по банковата сметка на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, пл. Св. Неделя 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF.

За регисрация пишете на office@lot-consult.com, тел. 02/9172924, 0885 237773, Красимира Владимирова или използвайте формата от линка:

Вашият коментар