Акредитация: Устойчивост в икономическия растеж и околната среда

В навечерието на Световния ден на акредитацията (#WAD2022) – 09 юни 2022 г. българската компания по безопасност и здраве при работа ЛОТ-КОНСУЛТ обръща внимание върху предимствата от използването на стандарти за възприемане на по-екологични практики и успешно развитие на организациите.

Глобалната инициатива е създадена от International Accreditation Forum (IAF) и International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) с цел популяризиране стойността на акредитацията и насърчаване на дейностите по сертифициране, инспекция и тестване. Тази година темата е Акредитация: Устойчивост в икономическия растеж и околната среда.

Наред с други инструменти на инфраструктурата за качество, акредитацията може да подпомогне преминаването към кръгова икономика и по-устойчиви форми на производство. Чрез нея се получават справедливи, еднозначни и сравними резултати, които са отговор на казуси в различни аспекти на икономиката и живота. Независимо дали става дума за околна или работна среда, екология, управление на енергия или производствен процес, благодарение на акредитацията, бизнесът се усъвършенства и уверено покрива необходимите изисквания за качество.

Екипът на Органа за контрол от вид „С“ при ЛОТ-КОНСУЛТ е част от глобалното семейство на акредитираните органи като орган за оценяване на съответствието, акредитиран от ИА Българска служба за акредитация съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012. Компанията предоставя услуги по безопасност и здраве в България и в над 140 държави в цял свят.

„С действията си ние помагаме на хората да получат по-безопасни и здравословни условия на труд. – категоричен е инж. Радослав Стоянов, инспектор в Органа за контрол при ЛОТ-КОНСУЛТ – В сферата на акредитацията всичко е регулирано, ясно и сравнимо. Работата в органа за контрол е интересна и динамична. Инспектираме обекти от преработвателни предприятия до иновативни офиси, търговски обекти или развойни лаборатории. Посещаваме места, до които малко хора имат достъп. Извършваме измервания, на базата на които съставяме протоколи и де факто винаги следим и се запознаваме с новите изисквания и изменения на документите. За да е добър един инспектор, той трябва да е много добре теоретично подготвен за параметрите, които контролира. Необходимо е постоянно усъвършенстване и надграждане на знанията, за да може ефективно да ги прилага в практиката.“

За инж. Ивелина Станчева, инспектор в Органа за контрол при ЛОТ-КОНСУЛТ, акредитацията е признание за компетентност по отношение на услугите, извършвани от органите за контрол за оценка на съответствието. Тя е завършила Електроенергетика и Електрообзавеждане в  Техническия Университет в София и е специалист в измерванията и контрола на физичните фактори на околната и работната среда и електробезопасността на работното място.

„Харесвам работата си, защото е предизвикателна и привлекателна. Отговорността е голяма, тъй като се изпълняват контролни функции, имащи отношение към безопасността на всички ни. Оценяваме съответствието на определени параметри и дали те отговарят на нормативните изисквания на Република България.  А констатираните несъответствия се отразяват в протокол и работодателят е длъжен да ги отстрани в срок, за да осигури безопасността на служителите си.“ – споделя инж. Станчева.

Вече почти 30 години ЛОТ-КОНСУЛТ успешно предоставя своите услуги на големи, средни и малки предприятия от всички икономически сектори – производство, строителство, преработваща промишленост, образование, здравеопазване, транспорт, нефт и газ, банки, държавни органи, търговия на едро и дребно, телекомуникации и др. Внедрените системи за управление по качество, околна среда, информационна сигурност и безопасност и здраве при работа са с обхват консултации, услуги и обучение по БЗР и околна среда. Експертите на компанията извършват технически изпитвания и контрол на параметрите на околната и работната среда, на електрически системи и оборудване, електромагнитни полета и др. Компанията е специализирана също така в консултации и управление на европейски проекти и програми, както и във внедряване на системи за управление.

Процесът на акредитация е средство за утвърждаване на компетентност за все повече компании по целия свят. Акредитацията използва специални критерии и процедури, а инспекцията е съществена част от поддържане на оперативна безопасност. Благодарение на органите за оценяване на съответствието се гарантира спазването на различните регулаторните изисквания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *