Дуално обучение в България

Дуалното обучение е както традиционно, така и супер модерно образование в Австрия. По тази система се обучават ученици в партньорство с професионална гимназия като теорията се изучава в училището, а във фирмата се осъществява обучението в реална работна среда по професия.

Компаниите възприемат обучението по дуалната система като инвестиция в бъдещето. Така те си подсигуряват квалифицирани служители по най-добрия възможен начин, защото по време на обучението обучаемият вече може да създава качествен продукт или услуга. Чрез желанието си да обучават ученици фирмите поемат социална отговорност – като предоставят работни места за обучение, те спомагат за намаляване на младежката безработица и осигуряват квалифицирани служители за индустрията. Завършващите дуална форма на обучение не са длъжни да станат служители на обучаващата компания – те могат да стартират своята професионална кариера във всяка една фирма. Всички предприятия, които се ангажират с обучение по дуална система допринасят за общото благо на конкретния бранш и на икономиката.

Дуалното обучение във фирмата протича под формата на реален работен процес. В края на обучението ученикът успява да усвои всякакви знания и компетентности, свързани с конкретната професия и може веднага да започне работа като квалифициран професионалист.

Силните страни при дуалната форма на обучение са:

·        Практиката се изучава чрез практика.

·        Учи се в реална работна среда при използване на най-модерните технологии.

·        Добива се опит при разработване на продуктови и/или процесни иновации.

·        Усвояват се „меки умения“ като например начин на комуникация в работна среда и други.

·        Способност за самостоятелна работа веднага след приключване на обучението.

·        Ученикът получава възнаграждение по време на обучението.

30 % от висшия мениджмънт в Австрия завършват дуална система на обучение, а около 30 % от обучавалите се по дуална форма стартират собствен бизнес.

Австрия се счита за една от водещите страни в света, в които дуалната форма на обучение е отлично развита и е пример за подражание.

Австрийският проект „Даулно обучение в България“ стартира 2014 г.

Промените в Закона за предучилищното и училищното образование и приемането на Наредба № 1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) направиха възможно сформирането на първите паралелки по дуална форма от учебна 2015/2016 г. Австрийският проект стартира пилотно в градовете София, Габрово и Ямбол със специалности: „търговия“, „мехатроника“ и „машини и системи с ЦПУ“.

Към настоящия момент по австрийски проект се обучават ученици по следните професии:

1.      „Икономист“, специалност „Търговия“

2.      „Мехатроника“

3.      „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“

4.      „Спедитор-логистик“

5.      „Електротехник“

6.      „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“

7.      „Техник-технолог в ХВП“, специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“

8.      „Машинен техник“, специалност „Машини и системи за заваряване“

9.      „Топлотехник“

10.   „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти

и битова химия“

Стопанска камара Австрия/ADVANTAGEAUSTRIA подпомага над 30 училища в България при осъществяване на дуално обучение. Общият брой на учениците по дуална форма в австрийския проект „Дуално обучение в България“ в различните випуски надвишава 900.

За учебна 2022/2023 г. по австрийски проект са заявени нови 283 ученици като предлаганите професии се разширяват с две нови: „техник на компютърни системи“ и „оператор в производството на облекло“.

Вашият коментар