България участва в проект за ферми с нулеви въглеродни, отпадъчни и водни отпечатъци

BalkanROAD разработва пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите, която ще се прилага в пет държави (Гърция, Кипър, България, Македония и Албания) от 7 организации. Проектът бе обявен за един от финалистите на Regiostars Awards 2021 – ежегодното състезание, организирано от Генералната дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия. Съобщението е направено по време на Седмицата на регионите на ЕС 2021 г. BalkanROAD има за цел да идентифицира добрите практики в регионалното развитие и да подчертае иновативни проекти, финансирани от ЕС, които биха могли да бъдат привлекателни и вдъхновяващи за други региони и ръководители на проекти

Балканският селскостопански сектор е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на неефективното управление на ресурсите и емисиите на парникови газове. – споделя Пламен Драгнев, изпълнителен директор на AAEF – Въпреки факта, че някои страни показват положителни показатели за развитие, продължаващата икономическа криза, ниско участие и инициативите, предприети от местните и регионалните власти, възпрепятстват приемането на иновативни подходи. Това, заедно с по -ниската квалификация и ниво на образование на балканските фермери в сравнение с други европейски фермери, затруднява привеждането на балканското земеделие в съответствие с политиките на ЕС.

Идеята на проекта отразява желанието на фермерите да опазват околната среда и сериозната им загриженост за развитие на техните умения, модернизиране и увеличаване на рентабилността на техните ферми. Целта е да се достигне до все повече европейски и международни пазари. „Проектът BalkanROAD отговори на тези предизвикателства, като предостави инструменти и политики за икономическо развитие, чрез прилагане на екологични практики, които очакваме да бъдат силна мотивация за фермерите да приемат и прилагат резултатите от проекта.“ – добави Драгнев.

Проектът BalkanROAD има две основни цели, които ще бъдат интегрирани в единна Балканска пътна карта. Те ще отворят нови търговски хоризонти за балканските селскостопански продукти, като по този начин ще стимулират местната и националната икономика, а именно:

  • подобряване на балканската селскостопанска среда чрез разработване на стратегии, методологии и технологии за опазване на природните ресурси (почва, вода, въздух), намаляване на парниковите газове, намаляване на образуването на отпадъци и увеличаване на съотношението на рециклиране и повторна употреба в селскостопанските системи;
  • разработване на общ балкански протокол за производство на екомаркирани селскостопански продукти чрез въвеждане на устойчиви практики в цялата производствена верига (т.е. от полето до пазара), така че крайните продукти да имат измерим, сравним и в крайна сметка възможно най-нисък отпечатък върху заобикаляща среда.

Напълно автоматизирано, стабилно и гъвкаво софтуерно приложение „ROAD“ за регистрация, изчисляване и отчитане на екологичния отпечатък на предлаганите продукти ще бъде тествано и демонстрирано в три пилотни ферми в Гърция, България и Македония.

По време на изпълнението на проекта беше създадена широка мрежа от заинтересовани страни, наречена „ПЪТ за балканско земеделие“, гарантираща устойчивостта на резултатите от проекта. Представители на мрежата – земеделски стопанства, селскостопански университети и ферми, са готови да следят резултатите от проекта, да изразят своите виждания по време на транснационални събития и да разпространяват данни и информация в по -широките селскостопански, пазарни и общностни мрежи, към които принадлежат.

Проектът „Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на балканския селскостопански сектор – BalkanROAD“ се финансира от ЕС по програма INTERREG „Балкани-Средиземноморие 2014-2020“ с продължителност две години и продължава до края на 2020 г.

Вашият коментар