Какво е Форсмажор?

Екипът на Consendo България ви предоставя разяснение под формата на въпроси и отговори от юристи какво е форсмажорно обстоятелство и кога и как се прилага, като отново това е информация само с изключително информативен характер и не представлява правни становища и съвети, които са предоставени от адв. дружество Василев и партньори. 

1. Какво е форсмажор?

Форсмажорът, познат в търговското ни законодателство като непреодолима сила, е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер. То възниква след сключването на договора и прави изпълнението му обективно невъзможно – докато това събитие съществува.

За форсмажорни обстоятелства се приемат събития като природни бедствия, аварии, войни, земетресения, пожари, както и административни актове на държавни и общински органи, включително и закони.

2. Обявеното извънредно положение в страната по повод разпространението на COVID-19 може ли да се разглежда като форсмажорно обстоятелство?

Може да се приеме, че разпространението на вируса в тези мащаби е непредотвратимо и непредвидимо събитие. Друг е въпросът дали страна по договор може да се позове на това форсмажорно обстоятелство, като с това да извини своето неизпълнение.

Преценка за това следва да се извърши във всеки отделен случай, като се вземе предвид моментa на сключване на договора, неговия предмет, съдържанието на задълженията на страните и най-вече – въздействието на събитието и неговите последствия върху възможността за изпълнение на конкретно поетите задължения.

3. Има ли значение на кое право е подчинен договорът, подписан с чуждестранен субект, когато твърдим, че е налице форсмажор?

Да, приложимото право, регулиращо отношенията ни с другата страна, определено е от значение. Някои правни системи определят съдържанието и последствията от форсмажора по различен начин от българското законодателство.

Ако в договора не е избрано приложимо право, то във всеки един конкретен случай е важно същото да бъде установено по правилата на международното частно право, за да е ясно може ли страна да се позове на форсмажорно обстоятелство и какви ще са последиците от това.

4. Как се процедира, при положение че договорът ни не съдържа клауза за форсмажор?

В случай че в сключения договор не фигурира клауза, отнасяща се до такъв тип събития, то ще се прилагат общите правила на закона. Това ще рече, че институтът на непреодолимата сила на общо основание би намерил приложение в отношенията между страните.

5. Трябва ли форсмажорната клауза изрично да включва събития като пандемия, за да можем да се позовем на нея?

В повечето търговски договори, съдържащи клаузи, свързани с форсмажорни обстоятелства, изброяването на събитията е неизчерпателно. Независимо от това че пандемията не е посочена изрично в договора като събитие от извънреден характер, то същата би се явила форсмажорно обстоятелство, доколкото разпространението на вируса представлява непредвидимо и непредотвратимо събитие, което е в състояние да постави страна по договор в невъзможност да изпълни своите задължения.

6. Винаги ли можем да се позовем на форсмажор и да не изпълним договорните си задължения?

Позоваване на форсмажор е допустимо, само когато:

Събитието е възникнало след сключването на договора;

Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е уведомила писмено другата страна в подходящ срок в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея;

Изпълнението е станало обективно невъзможно поради обстоятелства, пряко свързани с форсмажора.

7. Какви са последици по отношение на неизпълнение по договора ни породени от форсмажорни обстоятелства?

Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира, като позовалата се на форсмажор страна не дължи обезщетение за вреди и неустойки по договора за неизпълнението на задълженията си. Ако непреодолимата сила продължава толкова дълго, че страните загубят интерес от изпълнението на договора, то същите могат да го прекратят.

8. Можем ли да извиним неизпълнението на нашите задължения с липса на парични средства, позовавайки се на форсмажор?

Само по себе си обстоятелството, че страна по договора не разполага с парични средства за изпълнение на задължението си, не я освобождава от отговорност, дори и обявеното извънредно положение да се третира като форсмажорно обстоятелство.

9. Можем ли да претендираме връщане на предплатени суми за стоки или услуги, които няма да получим в предварително уговорен с другата страна срок?

Това зависи от анализирането на конкретния договор и произтичащите от него задължения.

По правило, ако изпълнението на договора е станало обективно невъзможно, то получателят на сумите следва да ги върне, тъй като задържането им би представлявало неоснователно обогатяване за него.

10. Как може да се справим със ситуация, в която предишните условия на договора ни са станали стопански непоносими?

Стопанската непоносимост представлява настъпване на обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора в първоначалния му вид противоречи на справедливостта и добросъвестността.

В подобни случаи бихме могли да се обърнем към съда да измени или прекрати договора – изцяло или отчасти. Такъв подход е възможен, когато след сключването на договора съотношението на насрещните задължения се е променило съществено, до какъвто резултат обективно може да доведе и разпространението на пандемия. Съществената промяна е налице, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора би противоречал на справедливостта и добросъвестността.

11. С какви други възможности за изход от ситуацията разполагаме?

Най-добрият изход в подобна ситуация би бил предоговаряне на съществуващи договори – по възможност по доброволен път, чрез преки преговори между страните, също и посредством медиация. Възможен изход е и прекратяването на договора по взаимно съгласие.

12. На какво трябва да обърнем внимание, ако ни предстои подписване на договор, докато в страната е обявено извънредно положение?

Силно препоръчително в настоящата ситуация е страните да бъдат консервативни по отношение на ангажиментите, които възнамеряват да поемат.

Това се дължи факта, че към момента вече е налице извънредна ситуация и от страните се очаква да заложат такива ангажименти в своя договор, които да са изпълними именно в светлината на вече настъпилите обстоятелства. Ако не го сторят, те трудно биха могли да се позовават на форсмажор, с което да извинят своето неизпълнение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *