Кандидат предприемачи се обучават как да стартират собствен бизнес

Вече първите безработни и неактивни лица, желаещи да развиват бизнес, имат подкрепата на различни експерти в областта на бизнеса. Младите предприемачи се обучават по програма за БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС по ОП РЧР, процедура „Подкрепа за предприемачество“.

Това което отличава изпълнителите на проекта е, че в десетдневните обучения курсистите получават задълбочени практически знания и умения от експерти в различни области.

Бенефициентът „Хюманконсултинг“ ЕООД изпълнява проекта по Договор за предоставяне на БФП по ОП РЧР № BG05M9OP001-1.023-0044-C01” от 14.06.2018 г. за проект „Млад Предприемач“. Екипът на фирмата се е постарал да намери и организира практици в различните области на предприемачеството. Преподавателите са с голям опит в своята област и умеят да предоставят разбираемо сложна информация, като бизнес планиране, счетоводство, финанси, създаване на продукти, маркетинг и продажби и други теми които са в полза на обучаващите се.

Събеседването за конкретните нужди и бизнес плановете на участниците в обученията е изключително полезно, тъй като дава яснота върху всички предварителни стъпки и предпазва обучаваните от риска да бъдат допуснати съществени грешки в началото на бизнеса им – твърдят самите курсисти.

Участието в обученията по проект „Млад Предприемач“ е БЕЗПЛАТНО за всички, включили се в него. Разходите по проекта се финансират от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансират от Европейския социален фонд.


Вашият коментар